Algemene Voorwaarden VDS Legal

Artikel 1
Alle opdrachten en werkzaamheden worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de aansprakelijkheid nimmer de nota voor verrichtte werkzaamheden te boven zal gaan.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes (6) maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden.

Artikel 2
In deze algemenen voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: VDS Legal
Cliënt: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst.

Artikel 3
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van – en gelden in gelijke mate voor – al degenen die voor opdrachtnemer op enigerlei wijze werkzaam zijn.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.

Artikel 4
Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst is, heeft verstrekt.
Extra kosten ontstaan doordat cliënt de verlangde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.

Artikel 5
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit overeenkomst als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich slechts naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt.
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer in staat
is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer informeert cliënt hierover onmiddellijk na het optreden van een dergelijke oorzaak.

Artikel 6
Opdrachtnemer brengt voor de ten behoeve van cliënt uitgevoerde werkzaamheden aan deze een honorarium in rekening alsmede vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reiskosten. Uitgangspunt daarbij is het overeengekomen tarief, of een andere afspraak zoals een prestatie gerelateerd tarief, of een combinatie daarvan. Het uurtarief wordt in eenheden van vijftien (15) minuten bij cliënt in rekening gebracht.
Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uur tarief wordt – voor zover mogelijk - vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door cliënt geschetste feiten en omstandigheden.
Een offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens. Indien door of vanwege cliënt verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is opdrachtnemer gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te herberekenen. Opdrachtnemer kan alsdan de offerte op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan cliënt.
Te specificeren kosten zoals reiskosten, griffierechten, gerechtsdeurwaarder-kosten en leges voor informatie van overheidsinstanties worden apart in rekening gebracht.

Artikel 7
De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan cliënt in rekening gebracht. Bij eenmalige of kortdurende werkzaamheden wordt binnen twee weken gefactureerd. Betaling dient te geschieden door storting of overmaking op de, in de factuur aangegeven, bank- of girorekening en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening hoegenaamd.
Bij niet tijdige betaling zal cliënt in gebreke zijn en, door het enkele feit van verstreken zijn van de voor betaling gestelde termijn en het uitblijven van betaling binnen die (als ‘fataal’ aan te merken) termijn, tevens in verzuim zijn.
Is het verzuim ingetreden dan zijn, vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum tot aan het moment van algehele voldoening, tevens buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt een onderneming dan we l een overheidsinstantie betreft, is zij vanaf dertig dagen na factuurdatum een vertragingsrente van 10,25% per jaar aan opdrachtnemer
verschuldigd (conform: Europese richtlijn 2000/35/EG). Bovendien zullen alsdan alle overige vorderingen die opdrachtnemer te dien tijde op cliënt mocht hebben in zijn geheel en direct opeisbaar worden.
Opdrachtnemer kan vóór, maar ook tijdens de uitvoering van een opdracht van cliënt, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten.
Indien cliënt enige op hem rustende betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of ten dele op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen.
Alle kosten en schaden voortvloeiende uit opschorting of voortijdige beëindiging in onvoltooide staat, komen voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 8
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens cliënt.
Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voorschade van cliënt die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep (o.a. gerechtsdeurwaarders, advocaten/procureurs en notarissen), welke door
opdrachtnemer namens cliënt zijn ingeschakeld.
Een vordering tot vergoeding van schade bij cliënt als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer moet binnen zes (6) maanden na het ontdekken daarvan bij opdrachtnemer worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 10
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een beroepsfout waardoor cliënt schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de factuur.
Opdrachtnemer is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
Cliënt is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van cliënt.
Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van cliënt, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn.


Artikel 11
1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet toegestaan door opdrachtgever geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 12
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.
Cliënt zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

Artikel 13
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien uit hoofde van een tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke naar keuze van de meest gerede partij in rechte dient te worden beslecht, zal de ter zake te entameren gerechtelijke procedure bij de Rechtbank Rotterdam, sector Kanton, (sector civiel) casu quo Rechtbank Rotterdam aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld te Poortugaal op 3 februari 2015.

Over ons

Wat is VDS Legal?

 

   

VDS Legal is een juridisch adviesbureau opgericht door mr. S.R. van der Schee. Na het behalen van de master Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kon de oprichting van een juridisch adviesbureau niet lang achterwege blijven. Het geven van een ijzersterk juridisch advies aan hulpbehoevenden en het juridisch bijstaan van hen, daar staat VDS Legal garant voor.

VDS Legal zal u overtuigen dat de gang naar een juridisch specialist niet duur hoeft te zijn.